Všeobecné obchodní podmínky portálu
Úspěšný-investor.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na služby poskytované portálem uspesny-investor.cz, zejména kurzy a odborné publikace zveřejněné na webu uspesny-investor.cz . Objednáním kurzu souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Základní ustanovení

Poskytovatelem obsahu je Úspěšný-investor.cz, provozovatel Ing. Martin Stupka, se sídlem Petržílkova 2261/24, PSČ 15800, Praha - Stodůlky, IČ: 74633210 (dále Poskytovatel)

Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá služby Poskytovatele.

Předmět služby

 1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k informacím a kurzům v elektronické formě.
 2. Zpoplatněné Bloky jsou k dispozici ke shlédnutí a ke stažení v klientské sekci na webu uspesny-investor.cz.
 3. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.
 4. Veškerá díla na webu www.uspesny-investor.cz, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 2. Označení produktu (kurzu), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 3. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků a způsobu úhrady kupní ceny. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Prodávající je povinen poskytnout službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě vyprodání služby, o čemž bude zákazník informován.

Cena a způsob úhrady

 1. Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 3. Cenu služby hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. Paypal
 4. bankovním převodem na základě faktury

Dodací podmínky

 1. U online vzdělávacích kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického kurzu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (HW a SW) je odpovědný sám Uživatel.
 2. Uživatel se zavazuje dodržovat Autorská práva.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.
 2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat Autorská práva.
 3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:
  3.1. Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.
  3.2. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.
  3.3. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.
 4. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.
 5. V případě nedostupnosti elektronického kurzu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel ke kurzu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do 14 dnů od zakoupení kurzu odstoupit od smlouvy.
Prodávající má následně 30 kalendářních dnů na vrácení platby kupujícímu.

Ohlášení reklamace/odstoupení od smlouvy zákazník provádí elektronicky, zasláním e-mailu na adresu info@uspesny-investor.cz s jeho osobními údaji použitými při zakoupení kurzu. Na tentýž e-mail bude kontaktován o průběhu reklamace/odstoupení od smlouvy.

Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

 1. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
 2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
 3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.
 4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
 5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných forech, chatech, živých vysílání, Skype rozhovorech a konferencí nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem společnosti. Společnost může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez vašeho potvrzení nebo náhrady pro vás. 

Vyloučení odpovědnosti

 1. Všechny služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti obchodování a investování. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a osobními názory. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
 2. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich kurzech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

Odmítnutí odpovědnosti výdělku

Souhlasíte, že jsme Vám nedali žádné sliby, projekce, garance, návrhy nebo jakékoli jiné garance o Vašich budoucích výdělcích nebo že si vyděláte nějaké peníze tím, že si objednáte produkty a služby od Úspěšný-investor.cz . 

Jakékoliv výsledky výdělků nebo jakékoli příklady výdělků jsou pouze odhady, co je možné vydělat. Není zde žádná jistota a garance, že vyděláte a dosáhnete podobných výsledků jako v příkladech.

Není zde žádná jistota, že předchozích výdělků lze dosáhnout i v budoucnu. Není zde jistota dosažených výsledků ani na základě získaných informací, obsahu, strategií, které prezentujeme na našich webech.

Výsledky, které vidíte na našich webech, v prezentacích nebo webinářích a videích se nedají považovat za "průměrné". Jsou výjimečné a neexistuje žádná záruka, že se Vám jich podaří dosáhnout. Můžete mít výsledky horší i lepší.

Váš úspěch používáním informací nebo strategií, které poskytujeme na webu www.uspesny-investor.cz záleží na spoustě faktorech. V žádném případě nemůžeme vědět, jak se Vám bude dařit. Negarantujeme, že zbohatnete, že vyděláte, že se Vám bude dařit tak jako teď a že dosáhnete vůbec nějakých výdělků.

Nezodpovídáme za žádné Vaše ztráty nebo zničení použitím jakéhokoli linku, informace, analýzy získané z našich webových stránek v jakékoli formě.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Více informací naleznete v reklamačním řádu.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

 3. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu , a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 4. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se úspěšného investování a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

 5. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

 6. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2018